Disclaimer

Disclaimer
Onderstaande pagina is van toepassing op alle Internet-initiatieven van No Stress Live en haar handelsnamen zoals Stressplein. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande zaken, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Stressplein – De inhoud/content van Stressplein is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling over en van stress. Het gebruik van informatie op Stressplein en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Alle informatie is gebaseerd op persoonlijke ervaringen met stress.

Aansprakelijkheid

Stressplein sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door Stressplein gepubliceerde aanbiedingen, advertenties en webpagina’s. Dit ongeacht of Stressplein zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website Stressplein. Tenzij er uitdrukkelijk iets anders bepaald is zijn alle gegevens van algemene aard. De verantwoordelijkheid voor de aangeleverde artikelen en foto’s berusten bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. Stressplein is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Stressplein is verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar worden gesteld op deze website.

Stressplein probeert zoveel mogelijke technische storingen te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan zoals werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur kan Stressplein niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie volledig uitgesloten.

Auteursrecht

Stressplein doet er alles aan om bestaande auteursrechten te respecteren. Hierom is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden niet mogelijk zonder vooraf schriftelijke toestemming. Downloaden en kopieren van gegevens voor persoonlijk gebruik, en korte quotes uit artikels zijn zonder toestemming mits er een bronvermelding getoond wordt toegestaan. Tenzij dit voor commerciële doeleinden gebruikt gaat worden.

Op de website van Stressplein worden geregistreerde handelsnamen gebruikt zoals namen, tekens of logo’s. Het eigendom hiervan berust bij Stressplein en gebruikers kunnen deze merken niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Stressplein.

Indien een gebruiker een eigen bijdrage levert aan Stressplein mogen er geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn intellectuele eigendomsrechten tenzij de gebruiker zelf over deze rechten beschikt of op zijn minst de nodige voorafgaande toestemmingen heeft gekregen. De gebruiker die een eigen bijdrage levert vrijwaart Stressplein tegen aanspraken van derden.

Artikelen die als eigen bijdrage zijn geleverd kunnen na verloop van tijd aangepast worden door de redactie van Stressplein om de actualiteit en het algemeen platform belang te waarborgen.

Linken van websites

Indien een gebruiker een link van de homepagina van Stressplein wilt plaatsen op zijn of haar eigen website dan is dit mogelijk mits voorafgaand contact is opgenomen en er uitdrukkelijk toestemming is verleend door Stressplein. Het volledige internet adres (URL) van Stressplein moet wel duidelijk zichtbaar zijn op uw website.

Stressplein is niet verantwoordelijk voor enige informatie aan deze gekoppelde webpagina. Een koppeling d.m.v. een link geeft geen samenwerking of enig ander verband weer met Stressplein.

Stressplein behoud het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen m.b.t. de inhoud op de website van Stressplein worden geregeld door Nederland wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen naar een rechtbank volgens de keuze van Stressplein. Deze webpagina mag naar eigen inzicht door Stessplein gewijzigd worden zonder dat Stressplein aansprakelijk is voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen worden doorgegeven aan de redactie van deze website.

De website Stressplein heeft een informative doelstelling. Advertentie exploitatie en marketing worden nageleefd binnen de regels van de mediawet en mogen uitgevoerd worden voor zover deze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de redactie of privacy van de bezoeker. Gesponsorde items op Stressplein, zoals productinformatie, advertorials en advertenties zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties.

Content gebruiken van Stressplein

Stressplein heeft het alleenrecht op alle gepubliceerd content. Wanneer een gebruiker artikelen of gedeelten hiervan wil overnemen voor eigen gebruik dan vragen wij de gebruiker om een duidelijke zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De naam Stressplein dient in de bronvermelding te staan
  • Stressplein dient als klikbare hyperlink aangemaakt te worden met de verwijzing naar het bewuste artikel
  • De bewuste link en de website waar deze opstaat mag geen elementen bevatten die het volgen van deze link belemmeren voor zoekmachines en bezoekers. Het gebruik van een ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.

Indien je vaker dan 1 keer per maand een tekst wilt overnemen van Stressplein dan dient hiervoor vooraf contact gelegd te worden. Het overnemen van andere elementen op de website van Stressplein behoudens teksten is niet toegestaan.

Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze website en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Stressplein. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.